Stornoway, Quebec

Toggle location map

The Lemon Tree
5 West North Street
Aberdeen
AB24 5AT

This event has now passed. Visit our what's on calendar to view our current events.

Quebec, 1888. Tha còignear air an glacadh le stoirm-sneachda ann an taigh-òsta iomallach. Nam measg tha am Fògarrach Mhegantic. Agus cuideachd tè a tha air a thòir. Bha Dòmhnall Moireasdan ainmeil air feadh Canada mar eucoireach, ach don choimhearsnachd aige fhèin, Leòdhasaich anns na bailtean beaga taobh sear Quebec, b' e gaisgeach a bh' ann. A' tighinn às a dhèidh tha Màiri NicNèill, bounty hunter à Barraigh o thùs a tha a' cheart cho measail air drama is a tha i coimeasach le gunna. Tha eachdraidh eadar an dithis, agus rudan ri rèiteachadh. Western mu Shiaraich, le cèilidhean agus an Colt .45s Quebec, 1888. A snowstorm traps five people in a remote saloon. One of them is a bounty hunter. Another is the most wanted man in Canada. To some, Dòmhnall Morrison, the Megantic Outlaw, was one of the most notorious villains of his day, but to the close-knit community of Gàidhlig migrants from Lewis, he was one of their own. Hot on his heels is badass Barra woman, Màiri MacNeil - a whiskey-fueled, pistol-slinging, bounty hunter. She has history and a score to settle. Ceilidhs meet Colt .45s in this wild Gàidhlig Western.

You Might Also Like