Rob Heaslip Dance: Endling

Toggle location map

The Lemon Tree
5 West North Street
Aberdeen
AB24 5AT

This event has now passed. Visit our what's on calendar to view our current events.

Rob Heaslip reimagines mourning rituals through dance, music and design.

An endling is an individual that is the last of its species. Once the endling dies, the species becomes extinct. With

ENDLING, Rob Heaslip reimagines mourning rituals through dance, vocals, music and design. Popular and folk

culture collide in a world where death is tinged with acid pink, green and purple.

Crìocharan - an neach mu dheireadh dhe a sheòrsa. Le a bhàs, thig bàs air an t-seòrsa sin. Ann an ENDLING, tha
Rob Heaslip ag ath-bheòthachadh sgeulachdan caoinidh tro dhannsa, guth, ceòl agus ìomhaigheachd. Tha an seannnos agus an nòs-ùr a’ coinneachadh ann an saoghal far a bheil am bàs air a shoillseachadh le sradagan dathach,
dealrach.
[Please Note: CONTAINS NUDITY ]

You Might Also Like

x

Go to itinerary